Polityka prywatności


0


am-s-370x160


Wróć

Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy spółka komandytowa („LWW”) z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000821196, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP
5252812013, REGON 385253754.
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z LWW, pod adresem e-mail: lww@lww.pl

Rodzaj Danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności LWW zbiera i przetwarza dane osobowe:

  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LWW jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług LWW, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez LWW, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną lwwl.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu wykonywania umów zawieranych przez LWW z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z LWW (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z LWW (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LWW (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Prawa osób, których dane przetwarza LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy spółka komandytowa

W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez LWW swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.

W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez LWW swoich danych osobowych.

W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez LWW swoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób LWW. W takich sytuacjach LWW dostosuje się do Państwa decyzji w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.

Mają Państwo prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od LWW ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz w granicach przepisów prawa mają Państwo prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez LWW opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.

W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo LWW, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony LWW. Jednakże LWW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które LWW przetwarza na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: lww@lww.pl

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez LWW Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LWW jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.
Odbiorcy danych
W związku z prowadzoną przez LWW działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

  1. podmiotom świadczącym usługi księgowe,
  2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  3. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  4. podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
  5. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
  6. innym podmiotom w zakresie w jakim LWW będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym Krajowej Izbie Odwoławczej, innym wykonawcom żądającym wglądu do dokumentacji postępowania, organom kontrolującym.

Postanowienia końcowe

Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w każdym czasie.

LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy sp.k.
ul. Mokotowska 40 lok. 27, 00-543 Warszawa

KRS: 0000821196 | NIP: 5252812013 | REGON: 385253754

lww.pl | +48 22 390 36 36 | lww@lww.pl

Partnerzy

Programy Wsparcia Prawnego

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności

Kontakt z twórcami strony

Kontakt z twórcami strony

Nota prawna

[Dane osobowe] Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia niniejszego kwestionariusza. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c), d), e), f) i zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej: „Rozporządzenie”).

Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do wystąpienia z roszczeniem do Skarbu Państwa oraz kontaktu z Panią/Panem w zakresie dot. niniejszego kwestionariusza, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na związek kwestionariusza z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Administratorem Państwa danych osobowych są: (i) LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-543) przy ul. Mokotowskiej 40 lok. 27, numer KRS: 0000821196 („LWW”) oraz (ii) Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Matyja-Sławińska z siedzibą w Warszawie (00-754) przy ul. Jurija Gagarina 26. lok. U6A, NIP: 5971656421 („AMS”; dalej łącznie jako: „Administratorzy”). Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Administratorów w celu realizacji niniejszego kwestionariusza dot. programu wsparcia prawnego pracowników, współpracownikom Administratorów odpowiedzialnym za realizację programu wsparcia prawnego, do którego odnosi się kwestionariusz. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

[Udostępnione informacje] Informacje zawarte w kwestionariuszu zbierane są i wykorzystywane przez LWW i AMS w celu analizy zasadności i dalej w celu wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym branży fitness do Skarbu Państwa, w tym w szczególności do przygotowania niezbędnych dokumentów, przygotowania i prowadzenia postępowania pojednawczego i procesu i we wszelkich innych sprawach, które mogą okazać się niezbędne w związku z wystąpieniem z roszczeniem odszkodowawczym branży fitness do Skarbu Państwa. Wszelkie ujawnione w Kwestionariuszu informacje będą traktowane jako poufne, z zastrzeżeniem możliwości podania do publicznej wiadomości informacji o fakcie wystąpienia z roszczeniem przez dany podmiot oraz o łącznej kwocie roszczeń branży fitness wobec Skarbu Państwa. Wymiana niniejszego kwestionariusza pomiędzy Państwem a LWW i AMS nie oznacza zawarcia umowy na doradztwo prawne ani przyjęcia zlecenia przez LWW lub AMS. Powyższe wymaga zawarcia odrębnej umowy oraz udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej.

Nota prawna

[Dane osobowe] Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia niniejszego kwestionariusza. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c), d), e), f) i zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej: „Rozporządzenie”).

Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do wstępnej oceny sytuacji prawnej Pani/Pana klubu fitness w relacji z wynajmującym oraz kontaktu z Panią/Panem w zakresie dot. niniejszego kwestionariusza, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na związek kwestionariusza z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązki archiwizacyjne, negocjacje, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Administratorem Państwa danych osobowych są: (i) LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-543) przy ul. Mokotowskiej 40 lok. 27, numer KRS: 0000821196 („LWW”) oraz (ii) Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Matyja-Sławińska z siedzibą w Warszawie (00-754) przy ul. Jurija Gagarina 26. lok. U6A, NIP: 5971656421 („AMS”; dalej łącznie jako: „Administratorzy”). Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Administratorów w celu realizacji niniejszego kwestionariusza dot. programu wsparcia prawnego pracowników, współpracownikom Administratorów odpowiedzialnym za realizację programu wsparcia prawnego, do którego odnosi się kwestionariusz. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

[Udostępnione informacje] Informacje zawarte w kwestionariuszu zbierane są i wykorzystywane przez LWW i AMS w celu analizy zasadności i dalej w celu podjęcia negocjacji lub wystąpienia z roszczeniem wobec wynajmującego, w tym w szczególności do przygotowania niezbędnych dokumentów, prowadzenia negocjacji, przygotowania i prowadzenia postępowania pojednawczego i procesu i we wszelkich innych sprawach, które mogą okazać się niezbędne w związku z ww. celem. Wszelkie ujawnione w Kwestionariuszu informacje będą traktowane jako poufne. Wymiana niniejszego kwestionariusza pomiędzy Państwem a LWW i AMS nie oznacza zawarcia umowy na doradztwo prawne ani przyjęcia zlecenia przez LWW lub AMS. Powyższe wymaga zawarcia odrębnej umowy oraz udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej.